7 ม.ค. 2553

DHCP

DHCP เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบแม่ข่าย – ลูกข่าย โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะทำการร้องขอข้อมูลที่จำเป็น ในการเข้าร่วมเครือข่ายจากแม่ข่ายซื่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงหมายเลขไอพีที่ใช้ภายในเครือข่าย ซึ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นฝ่ายกำหนดให้กับลูกข่ายโดยมีการทำงานดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. เริ่มต้นการทำงานเครื่องลูกข่ายจะทำการค้นหาตำแหน่งที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ DHCP บนเครือข่ายด้วยการส่งข้อความ DHCP Discover ออกไป เพื่อร้องขอหมายเลขไอพี
2. เครื่องเซิร์ฟเวอร์ DHCP จะทำการค้นหาหมายเลขไอพีจากฐานข้อมูลในเครื่องเพื่อไม่ให้หมายเลขซ้ำกัน จากนั้นจึงส่งข้อความ DHCP Offer กลับไปยังเครื่องลูกข่าย
3. เมื่อเครื่องลูกข่ายได้รับหมายเลขไอพีแล้ว เครื่องลูกข่ายจะส่งข้อความตอบกลับด้วย DHCP Request เพื่อแจ้งให้ทราบ
4. จากนั้นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ DHCP จะส่งสัญญาณ DHCP Ack กลับไปยังเครื่องลูกข่ายเพื่อเริ่มใช้งานได้โดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะสงวนหมายเลข ไอพีนั้นเอาไว้ หมายเลขไอพีที่จ่ายออกไปจึงไม่ซ้ำกัน


จากรูปด้านบนจะเห็นว่ามีการส่ง Message ระหว่าง DHCP Server และ DHCP Client โดยเมื่อ DHCP Client ส่ง message ไปยัง


DHCP Server source port จะเป็น 68 (กรอบสีแดง) และ destination port จะเป็น 67 (กรอบสีน้ำเงิน) ส่วนการส่ง DHCP message จาก Server ไปยัง Client นั้น source port จะเป็น 67 และ destination port จะเป็น 68

ที่มา http://blog.it.kmitl.ac.th/it51066529/category/cnt/dhcp/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น