23 ม.ค. 2553

100% Work! Ubuntu+Freeradius2+CoovaChilli+Daloradius

Ubuntu+Freeradius2+CoovaChilli+Daloradius

หลังจากติดตั้ง Ubuntu 9.0.4 เสร็จเรียบร้อย

eth0 = 10.10.10.3 ต่อ Internet
eth1 = 192.168.0.1 LAN

1. ติดตั้งค่า Network Interface Card
 • nano /etc/network/interfaces
iface eth0 inet static
address 10.10.10.3
netmask 255.255.255.240
gateway 10.10.10.1
auto eth1
2. อนุญาตให้ forward packet ได้
 • nano /etc/sysctl.conf ให้เอา # ออกจากบรรทัด net.ip4.ip_forward=1
 • echo 9 sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
3. เพิ่ม module tun เพราะ coova จำเป็นต้องใช้
 • nano /etc/modules แล้ว พิมพ์ที่บรรทัดล่างสุด tun
 • modprobe tun สั่งให้ทำงานโดยไม่ต้อง restart
4. ติดตั้ง LAMP Server และ DNS Server
 • tasksel แล้วเลือก LAMP Server และ Openssh-Server
จบไปสำหรับ Hors d'oeuvre ต่อไปก็เป็น Main Course กันละ
5. ok มาถึงขั้นติดตั้ง freeradius
 • apt-get install freeradius freeradius-mysql ติดตั้ง Freeradius 2
6. สร้างฐานข้อมูล ชื่อ radius และ เอาscript สร้างtables ใส่เข้าไป
 • mysqladmin -ppasswd create radius
 • mysql -u root -p radius < /etc/freeradius/sql/mysql/schema.sql -ppassswd สีแดงเปลี่ยนเป็นรหัสผ่าน
 • mysql -u root -p radius < /etc/freeradius/sql/mysql/nas.sql -ppasswd สีแดงเปลี่ยนเป็นรหัสผ่าน
 • mysql -u root -p
 • mysql>GRANT ALL PRIVILEGES ON radius.* TO 'radius'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Iloveradius';
 • mysql>FLUSH PRIVILEGES;
 • mysql>quit
7. แก้ไขไพล์ sql.conf เพื่อใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่เพิ่งสร้างขึ้นมา
 • nano -w /etc/freeradius/sql.conf

  server = "localhost"
  login = "radius"
  password = "Iloveradius"
  แล้วเอา # หน้า readclient =yes ออก
 • nano /etc/freeradius/radiusd.conf

  ให้เอา comment ที่หน้า 2 บรรทัดนี้ออก

  modules {
  ….
  $INCLUDE sql.conf
  $INCLUDE sql/mysql/counter.conf
8. แก้ไขไพล์ client.conf เพื่อให้ Coova-chilli และ Daloradius มาทำงานร่วมกับ freeradius ได้
 • nano -w /etc/freeradius/clients.conf

  client 127.0.0.1 {
  secret = Iloveradius
  }
9. แก้ไขไพล์ default
 • nano -w /etc/freeradius/sites-available/default
ให้กด ctrl+w หาคำว่า authorize { เจอแล้วให้เลื่อนลงมาใส่ # ที่ file และเอา # ที่หน้า sql
authorize {
#file เติม # เข้าไป
sql เอา # ออก
daily เอา # ออก และเพิ่ม 3 บรรทัดข้างล่างต่อท้าย
noresetcounter
dailycounter
monthlycounter
}


ต่อมาก็หาคำว่า accounting { แล้วเอา # หน้า sql ออก
accounting {
detail
radutmp
sql ###change manually
}

ต่อมาก็หาคำว่า session { แล้วเอา # หน้า sql ออก
session {
sql ###change manually
}

10. เพิ่ม User เข้าไปในฐานข้อมูล Radius เสร็จ restart Freeradius แล้วทดสอบ User เลย
 • mysql -u root -p
 • INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Value) VALUES ('guest', 'Password','guest'); เพิ่มusername เข้าไปในฐานข้อมูล
 • quit
 • /etc/init.d/freeradius restart
 • radtest guest guest 127.0.0.1 0 Iloveradius
ถ้าทำสำเร็จ จะมีข้อความประมาณนี้ Access-Accept packet from host 127.0.0.1:1812, id=144, length=20

--------------------จบ Freeradius----------------
ต่อด้วย coova-chilli กันต่อเลย (ผมได้ลอง Chillispot แล้วไม่เหมาะกับการทำงาน อีกอย่างหนึ่งเค้าเลิกพัฒนาแล้ว)

11. download และติดตั้ง
12. มาจัดการแก้ไข file ต่างๆ ใน coova
สร้าง file config ของ chilli
 • cp /etc/chilli/defaults /etc/chilli/config
13. สร้าง folder hotspot ขึ้น
 • mkdir /var/www/hotspot
 • cd /var/www/hotspot
 • cp /etc/chilli/www/* /var/www/hotspot
 • mkdir /var/www/hotspot/images copy สร้าง folder image
 • cp /var/www/hotspot/coova.jpg /var/www/hotspot/images copy รูปภาพไปไว้ที่ images
14. สร้าง folder uam ขึ้นมา
15. เปลี่ยน Host Address ใหม่
 • sed -i 's/ap.coova.org\/js\/chilli.js/192.168.0.1\/uam\/chilli.js/g' /var/www/hotspot/uam/index.html ต่อยาวเป็นบรรทัดเดียวกัน
 • sed -i 's/192.168.182.1/192.168.0.1/g' /etc/chilli/www/ChilliLibrary.js ยาวเป็นบรรทัดเดียว
 • sed -i 's/192.168.182.1/192.168.0.1/g' /var/www/hotspot/ChilliLibrary.js
16. เข้าไปแก้ไข file chilli โดยเปลี่ยนค่าเป็น 1
 • nano -w /etc/default/chilli

  START_CHILLI=1
17. แก้ไข file /etc/chilli/config
 • nano /etc/chilli/config

  HS_LANIF=eth1 # Subscriber Interface for client devices
  HS_NETWORK=192.168.0.0 # HotSpot Network (must include HS_UAMLISTEN)
  HS_NETMASK=255.255.255.0 # HotSpot Network Netmask
  HS_UAMLISTEN=192.168.0.1 # HotSpot IP Address (on subscriber network)
  HS_UAMPORT=3990 # HotSpot Port (on subscriber network)

  HS_NASID=nas01
  HS_UAMSECRET=uamsecret
  HS_RADIUS=127.0.0.1
  HS_RADIUS2=127.0.0.1
  HS_RADSECRET=Iloveradius
  HS_UAMALLOW=www.google.com,192.168.0.0/24

  HS_UAMSERVER=192.168.0.1
  HS_UAMFORMAT=https://\$HS_UAMSERVER/uam/
  HS_UAMHOMEPAGE=http://\$HS_UAMLISTEN:\$HS_UAMPORT/www/coova.html
  HS_UAMSERVICE=https://192.168.0.1/cgi-bin/hotspotlogin.cgi
  HS_TCP_PORTS="80 443"
18. ติดตั้ง Firewall (เพิ่มข้อความข้างล่างในบรรทัดท้ายสุด)
 • nano /etc/chilli/up.sh

  # may not have been populated the first time; run again
  [ -e "/var/run/chilli.iptables" ] && sh /var/run/chilli.iptables 2>/dev/null
  # force-add the final rule necessary to fix routing tables
  iptables -I POSTROUTING -t nat -o $HS_WANIF -j MASQUERADE
19. ติดตั้ง SSL
 • apt-get install libapache2-mod-auth-mysql
20. สร้าง Certificate
 • apt-get install ssl-cert สร้าง Certificate
21. สร้าง folder ssl
 • mkdir /etc/apache2/ssl
22. ดูชื่อเครื่อง รึจะเปลี่ยนชื่อเครื่องก็ได้
 • nano /etc/hostname
23. เสร็จแล้วก็เอาชื่อ hostnameมาใส่ในการตอบคำถามข้างล่างนี้
 • make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/apache2/ssl/apache.pem
24. ติดตั้ง module ssl
 • a2enmod ssl
 • /etc/init.d/apache2 force-reload
25. แก้ไขไพล์ hosts
 • nano /etc/hosts
  127.0.0.1 localhost.local localhost
  127.0.1.1 Authen.local Authen
  192.168.0.1 Authen.local Authen
26. สร้างsite hotspot
 • nano -w /etc/apache2/sites-available/hotspot ก๊อบข้างล่างไปวางใน hotspot

  NameVirtualHost 192.168.0.1:443
  <.VirtualHost 192.168.0.1:443>
  ServerAdmin webmaster@domain.org
  DocumentRoot "/var/www/hotspot"
  ServerName "192.168.0.1"
  <.Directory "/var/www/hotspot/">
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  allow from all
  <./Directory>

  Alias "/dialupadmin/" "/usr/share/freeradius-dialupadmin/htdocs/"
  <.Directory "/usr/share/freeradius-dialupadmin/htdocs/">
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  allow from all
  <./Directory>

  <.Directory "/var/www/hotspot/cgi-bin/">
  AllowOverride None
  Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
  Order allow,deny
  Allow from all
  <./Directory>

  ErrorLog /var/log/apache2/hotspot-error.log

  LogLevel warn

  CustomLog /var/log/apache2/hotspot-access.log combined

  ServerSignature On
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
  <./VirtualHost>
27. สั่งให้ hotspot ใน apache ทำงาน
 • a2ensite hotspot
28. จัดการเรื่อง Listen Ports ใน apche
 • nano -w /etc/apache2/ports.conf แก้ไขให้เหลือตามข้างล่างเป็นพอ

Listen *:443
Listen *:80
 • nano -w /etc/apache2/apache2.conf
ServerName 192.168.0.1 เพิ่มคำสั่งนี้ไว้บนสุดเลยครับ
  29. เปิดไฟล์ default
  • nano -w /etc/apache2/sites-available/default
   เพิ่มตรงบนสุด NameVirtualHost *:80
  30. สร้างหน้า login ของ Hotspot
  31. จบด้วยการ restart
  • reboot
  มาถึงตรงนี้ สามารถทดสอบได้แล้ว  ติดตั้ง Daloradius (โดยส่วนตัวแล้ว ผมชอบตัวนี้แหละ)32. ดาวน์โหลด daloRADIUS
  33. แตกไพล์
  • tar -zxvf daloradius-0.9-8.tar.gz
  34. ย้ายไดเร็กทอรี่ของ daloradius ไปยังตำแหน่งของ web ด้วยคำสั่ง
  • cp daloradius-0.9-8/ /var/www -R
  35. เปลี่ยน owner ดังนี้
  • chown www-data:www-data /var/www/daloradius-0.9-8 -R
  • chmod 644 /var/www/daloradius-0.9-8/library/daloradius.conf.php ทำการ chmod ดังนี้
  36. สำหรับคนที่มี database ชื่อ radius อยู่แล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไป แต่ถ้าไม่มีDatabase ก็ให้ใช้คำสั่งเพื่อเรียก script อีกไฟล์ดังนี้
  • mysql -u root -p radius < /var/www/daloradius-0.9-8/contrib/db/mysql-daloradius.sql
  37. เปิดไฟล์คอนฟิกคือ

  5 ความคิดเห็น:

  1. ผมได้แก้ไขใหม่แล้ว เพราะทำตามที่เขียนไปไม่สำเร็จ คราวนี้ใช้ได้แน่นอน

   ตอบลบ
  2. ผมลองลงดูแล้มันขึ้น fail ตอน restart freeradius
   ตอนนี้ใช้ ubuntu 10.10

   /etc/init.d/freeradius restart
   * Stopping FreeRADIUS daemon freeradius * /var/run/freeradius/freeradius.pid not found... [ OK ]
   * Starting FreeRADIUS daemon freeradius [fail]

   ตอบลบ
  3. แก้ได้แล้วคับ

   https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/CoovaChilli

   /etc/init.d/freeradius start
   ใช้ freeradius -XXX
   บรรทัดสุดท้ายมี error บอกให้แก้ในไฟล์นั้นๆ
   ของผมเขียนผิดในไฟล์
   nano -w /etc/freeradius/clients.conf

   secret = Iloveradius

   ขอบคุณคับ

   ตอบลบ
  4. user login ซ่ำได้ครับ แก้ยังไง

   ตอบลบ
  5. บ้างครั้ง ไม่ redirec ครับ
   และ เพิ่ม user ใน dalo แล้ว
   นำมา radtest ผ่าน
   แต่มันออกเน็ตไม่ได้ครับ

   ตอบลบ