25 ธ.ค. 2553

Install Coova 1.2.5 on UBNT 10.10

Download Coova chilli and Install it
cd /tmp
wget http://ap.coova.org/chilli/coova-chilli_1.2.5_i386.deb
dpkg -i coova-chilli_1.2.5_i386.deb
cp /etc/chilli/defaults /etc/chilli/config
mkdir /var/www/hotspot
cd /var/www/hotspot
cp /etc/chilli/www/* /var/www/hotspot
sed -i 's/1.0.0.1/192.168.100.1/g' /etc/chilli/www/ChilliLibrary.js
sed -i 's/1.0.0.1/192.168.100.1/g' /var/www/hotspot/ChilliLibrary.js
nano -w /etc/default/chilli


Being confused, why coova 1.2.5 cannot be logout by typing "logout" in browser while coova 1.2.4 can do.Then add this line in /etc/hosts
nano /etc/hosts
1.0.0.0 logout

Cpu consumed high all the time, Coova 1.2.4

Cpu consumed high all the time,after I installed Coova 1.2.4 on UBNT 10.10The error have already found and I thought the coova 1.2.5 may be already fixed this bug. http://coova.org/node/4394

Installed The CoovaChilli 1.2.5 on my UBNT 10.10 may be solves this problem.

17 ธ.ค. 2553

ติดตั้ง Coova 1.2.4 บน Ubuntu 10.10

ได้ลองใช้ 10.04 แล้วมีปัญหาเรื่อง RAM จึงเปลี่ยนมาเป็น 10.10 แล้วไม่พบปัญหาเรื่องนี้ ต่อไปจึงเป็นการจดบันทึกการติดตั้ง Freeradius 2.1.9,CoovaChilli 1.2.4 ซึ่งแตกต่างจากติดตั้งบน 10.04 นิดหน่อย


nano /etc/network/interfaces

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.10.10.3
netmask 255.255.255.240
gateway 10.10.10.1
auto eth1


nano /etc/sysctl.conf
net.ip4.ip_forward=1 ---Uncomment

apt-get install freeradius freeradius-mysql


ผมเอา ตัว backup มาใช้แล้วใช้งานไม่ได้ เพราะtable ที่ชื่อว่า nas เป็นสาเหตุ ผมจึง Drop tables ทิ้งแล้ว import nas.sql เข้าไปใหม่
mysqladmin -p create radius
mysql -u root -p radius < /home/XXXXX/backup.mysql
mysql -u root -p;
use radius;
drop tables nas;
mysql -u root -p radius


cp /etc/freeradius/sql.conf /etc/freeradius/sql.conf.bak
nano -w /etc/freeradius/sql.conf

server = "localhost"
login = "radius"
password = "xxxxxxxx"
แล้วเอา # หน้า readclient =yes ออก


cp /etc/freeradius/radiusd.conf /etc/freeradius/radiusd.conf.bak
nano /etc/freeradius/radiusd.conf
modules {
….
$INCLUDE sql.conf
$INCLUDE sql/mysql/counter.conf


cp /etc/freeradius/clients.conf /etc/freeradius/clients.conf-old
nano -w /etc/freeradius/clients.conf
client 127.0.0.1 {
secret = xxxxxxxx
}

cp /etc/freeradius/sites-available/default /etc/freeradius/sites-available/default.bak
nano -w /etc/freeradius/sites-available/default
ให้กด ctrl+w หาคำว่า authorize { เจอแล้วให้เลื่อนลงมาใส่ # ที่ file และเอา # ที่หน้า sql
authorize {
#file เติม # เข้าไป
sql เอา # ออก
daily เอา # ออก และเพิ่ม 3 บรรทัดข้างล่างต่อท้าย
noresetcounter
dailycounter
monthlycounter
}

ต่อมาก็หาคำว่า accounting { แล้วเอา # หน้า sql ออก
accounting {
sradutmp เอา # ออก เพื่อสามารถใช้คำสั่ง radwho
sql # uncomment
}

ต่อมาก็หาคำว่า session { แล้วเอา # หน้า sql ออก
session {
sql #uncomment
}

chown freerad:freerad /var/log/freeradius
chown freerad:freerad /var/log/freeradius/sradutmp
chmod 777 /var/log/freeradius
nano /etc/freeradius/modules/detail
detailfile = ${radacctdir}/%{Client-IP-Address}/details แก้ไขอันเดิมให้เป็นแบบนี้ิ

cd /var/log/freeradius
mkdir radacct
mkdir radacct/127.0.0.1
chown freerad:freerad /var/log/freeradius/radacct/
chown freerad:freerad /var/log/freeradius/radacct/127.0.0.1
/etc/init.d/freeradius restart
radtest guest guest 127.0.0.1 0 xxxxxxxx --ต้องไปเพิ่ม guest account นี้ก่อนใน Database
freeradius -X --เช็คว่ามี Error ไหม


aptitude --assume-yes install dpkg-dev debhelper libssl-dev
cd /tmp
wget -c http://ap.coova.org/chilli/coova-chilli-1.2.4.tar.gz
tar xzf coova-chilli*.tar.gz
cd coova-chilli*
dpkg-buildpackage -rfakeroot
cd ..
dpkg -i coova-chilli_*_i386.deb
cp /etc/chilli/defaults /etc/chilli/config
mkdir /var/www/hotspot
cd /var/www/hotspot
cp /etc/chilli/www/* /var/www/hotspot
sed -i 's/1.0.0.1/192.168.0.1/g' /etc/chilli/www/ChilliLibrary.js
sed -i 's/1.0.0.1/192.168.0.1/g' /var/www/hotspot/ChilliLibrary.js
nano -w /etc/default/chilli
START_CHILLI=1nano /etc/chilli/config
HS_LANIF=eth1 # Subscriber Interface for client devices
HS_NETWORK=192.168.0.0 # HotSpot Network (must include HS_UAMLISTEN)
HS_NETMASK=255.255.255.0 # HotSpot Network Netmask
HS_UAMLISTEN=192.168.0.1 # HotSpot IP Address (on subscriber network)
HS_UAMPORT=3990 # HotSpot Port (on subscriber network)

HS_NASID=nas01
HS_UAMSECRET=uamsecret
HS_RADIUS=127.0.0.1
HS_RADIUS2=127.0.0.1
HS_RADSECRET=xxxxxxxx
HS_UAMALLOW=www.google.com,192.168.0.0/24

HS_UAMSERVER=192.168.0.1
HS_UAMFORMAT=https://\$HS_UAMSERVER/uam/
HS_UAMHOMEPAGE=http://\$HS_UAMLISTEN:\$HS_UAMPORT/www/coova.html
HS_UAMSERVICE=https://192.168.0.1/cgi-bin/hotspotlogin.cgi

HS_ANYIP=on # Allow any IP address on subscriber LAN
#
HS_MACAUTH=on # To turn on MAC Authentication
HS_MACPASSWD=XXXXXX #รหัสผ่านต้องเหมือนกับทีแก้ไขในไพล์/etc/chilli/functions

nano /etc/chilli/up.sh
เติมไปที่ท้ายของไพล์
iptables -I POSTROUTING -t nat -o $HS_WANIF -j MASQUERADE

iptables -P INPUT DROP
iptables -I INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -I INPUT -p icmp --icmp-type 8 -s 0/0 -d 192.168.0.1 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -p icmp --icmp-type 0 -s 192.168.0.1 -d 0/0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

#SSH Accept from tun0
iptables -I INPUT -i tun0 -p tcp -m tcp --dport 22222 --dst 192.168.0.1 -j ACCEPT

iptables -I INPUT -i eth0 -s 10.10.10.3 -p tcp -m tcp --dport 22222 --dst 10.10.10.4 -j ACCEPT

#SNMP
iptables -I INPUT -p udp -s 0/0 --sport 1024:65535 -d 192.168.0.1 --dport 53 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp -i tun0 -d 192.168.0.1 --dport 161 -j ACCEPT

#NTP update
iptables -I INPUT -p udp -i tun0 -d 192.168.0.1 --dport 123 -j ACCEPT

iptables -t nat -I PREROUTING -i tun0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
iptables -I INPUT -i tun0 -p tcp -m tcp --dport 3128 --syn -j ACCEPT
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 3128 -j DROP
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 8080 -j DROP
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 2121 -j DROP

iptables -t nat -I POSROUTING -o eth0 -j LOG
#squid Log
iptables -t nat -N logging
iptables -t nat -A PREROUTING -j logging

#iptables -t nat -A POSTROUTING -j logging
iptables -A INPUT -j LOG --log-level info --log-prefix "INPUT "
#iptables -A OUTPUT -j LOG --log-level info --log-prefix "OUTPUT "
iptables -A FORWARD -j LOG --log-level info --log-prefix "FORWARD "
# HTTP:
iptables -t nat -A logging -p tcp --dport 80 -j LOG --log-prefix "HTTP: " \
--log-level info
# HTTPS:
iptables -t nat -A logging -p tcp --dport 443 -j LOG --log-prefix "HTTPS: " \
--log-level info
# SMTP:
iptables -t nat -A logging -p tcp --dport 25 -j LOG --log-prefix "SMTP: " \
--log-level info
# FTP:
iptables -t nat -A logging -p tcp --dport 21 -j LOG --log-prefix "FTP: " \
--log-level info
# IMAP:
iptables -t nat -A logging -p tcp --dport 143 -j LOG --log-prefix "IMAP: " \
--log-level info
# POP3:
iptables -t nat -A logging -p tcp --dport 110 -j LOG --log-prefix "POP3: " \
--log-level info
# MSN:
iptables -t nat -A logging -p tcp --dport 1863 -j LOG --log-prefix "MSN: " \
--log-level info
# JABBER:
iptables -t nat -A logging -p tcp --dport 5222 -j LOG --log-prefix "JABBER: " \
--log-level info

JABBERS
iptables -t nat -A logging -p tcp --dport 5223 -j LOG --log-prefix "JABBERS: " \
--log-level info
# ICQ/AIM
iptables -t nat -A logging -p tcp --dport 5190 -j LOG --log-prefix "ICQ/AIM: " \
--log-level info
# Yahoo
iptables -t nat -A logging -p tcp --dport 5050 -j LOG --log-prefix "YAHOO: " \
--log-level info
# IRC
iptables -t nat -A logging -p tcp --dport 6667 -j LOG --log-prefix "IRC: " \
--log-level info
# Gadu-Gadu
iptables -t nat -A logging -p tcp --dport 8074 -j LOG --log-prefix "GADU-GADU: " \
--log-level info

iptables -I INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 --syn -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 3990 --syn -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 4990 --syn -j ACCEPT

iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 --syn -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 53 --syn -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 67:68 --syn -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 --syn -j ACCEPT

iptables -A INPUT -i tun0 -j DROP

update-rc.d chilli defaults


apt-get install libapache2-mod-auth-mysql
apt-get install ssl-cert
mkdir /etc/apache2/ssl
hostname -f #ดูชื่อเครื่อง
make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/apache2/ssl/apache.pem
a2enmod ssl
/etc/init.d/apache2 force-reload
nano /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.local localhost
127.0.1.1 Authen.local Authen
192.168.0.1 Authen.local Authen

nano -w /etc/apache2/sites-available/hotspot
NameVirtualHost 192.168.0.1:443
<.VirtualHost 192.168.0.1:443>
ServerAdmin webmaster@domain.org
DocumentRoot "/var/www/hotspot"
ServerName "192.168.0.1"
<.Directory "/var/www/hotspot/">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
<./Directory>

Alias "/dialupadmin/" "/usr/share/freeradius-dialupadmin/htdocs/"
<.Directory "/usr/share/freeradius-dialupadmin/htdocs/">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
<./Directory>

<.Directory "/var/www/hotspot/cgi-bin/">
AllowOverride None
Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all
<./Directory>

ErrorLog /var/log/apache2/hotspot-error.log

LogLevel warn

CustomLog /var/log/apache2/hotspot-access.log combined

ServerSignature On
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
<./VirtualHost>

a2ensite hotspot
nano -w /etc/apache2/ports.conf
แก้ไขให้เหลือตามข้างล่างเป็นพอ
Listen 443
Listen 80

nano -w /etc/apache2/apache2.conf
ServerName 192.168.0.1

nano -w /etc/apache2/sites-available/default
NameVirtualHost *:80

cd /var/www/hotspot/
wget http://www.truesoft.co.th/wifi/uam.tgz
tar xvf uam.tgz


cd /tmp
wget http://downloads.sourceforge.net/project/daloradius/daloradius/daloradius-0.9-8/daloradius-0.9-8.tar.gz
tar zxvf daloradius-0.9-8.tar.gz


mv daloradius-0.9-8 /var/www
nano /var/www/daloradius-0.9-8/library/daloradius.conf.php
chown www-data:www-data /var/www/daloradius-0.9-8
chmod 644 /var/www/daloradius-0.9-8/library/daloradius.conf.php
apt-get install php5-common php5-gd php-pear php-db libapache2-mod-php5
touch /var/log/freeradius/radacct/sql-relay
touch /var/log/freeradius/radutmp
touch /var/log/daloradius.log
nano /etc/apache2/sites-available/default
chown www-data:www-data daloradius.log
แก้DocumentRoot /var/www/daloradiu-0.9-8 และ
DocumentRoot /var/www/daloradius-0.9-8


apt-get install squid
cp /etc/squid/squid.conf /etc/squid/squid.conf.bak
nano /etc/squid/squid.conf
#no local caching
maximum_object_size 0 KB
minimum_object_size 0 KB

# specify uncachable requests
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
no_cache deny all

cache_dir null /null
# http_port 3128 comment

acl chillispot src 192.168.0.0/255.255.255.0
http_port 192.168.0.1:3128 transparent
http_access allow chillispot
บรรทัดล่างสุดเพิ่มข้อความ
visible_hostname administrator-desktop

คำอธิบาย
# http_port 3128 เป็นการยกเลิกการทำงานของโปรแกรมแบบไม่ทำ transparent
visible_hostname ต้องกำหนดชื่อเครื่องให้กับระบบหากไม่ใส่จะทำให้ไมสามารถสตาร์ตเซอร์วิสได้
acl chillispot src เป็นการกำหนดค่าเน็ตเวร์คของเครื่องขายคอมพิวเตอร์ที่จะอนุญาตให้ใช้งานผ่านโปรแกรม squid
http_port x.x.x.x.3128 transparent เป็นการกำหนดให้พอร์ต 3128 เป็น transparent proxy
http_access allow กำหนดค่า access control ให้เน็ตเวร์ควง chillispot สามารถใชงานผ่าน transparent proxy squid ได้

/etc/init.d/squid start สั่งให้โปรแกรม squid ทำงาน
netstat -lnt ตรวจสอบเซอร์วิสของ squid ว่าทำงานหรือไม่

cd /home/benze
mkdir logs
nano /etc/squid/squid.conf

...

nano /etc/logrotate.d/squid

/var/log/squid/access.log {
daily
rotate 1
copytruncate
notifempty
ifempty
missingok

postrotate
#!/bin/sh
LIMIT=90
timeaccess=`date +%Y-%m-%d`
tar -zcvpf /home/benze/logs/$timeaccess-access.tar.gz /var/log/squid/access.log.1
#cp /var/log/squid/access.log.1 /home/benze/logs/$timeaccess-access.log
find /home/benze/logs -maxdepth 1 -type f \( -ctime $LIMIT \) -print \-exec rm {} \; > /dev/null
endscript
}

nano /etc/logrotate.d/iptables

/var/log/messages {
daily
rotate 1
copytruncate
notifempty
ifempty
missingok

postrotate
#!/bin/sh
LIMIT=90
timeaccess=`date +%Y-%m-%d`
tar -zcvpf /home/benze/logs/$timeaccess-messages.tar.gz /var/log/messages.1
#cp /var/log/messages.1 /home/benze/logs/$timeaccess-messages.log
find /home/benze/logs -maxdepth 1 -type f \( -ctime $LIMIT \) -print \-exec rm {} \; > /dev/null
endscript
}

nano /etc/logrotate.d/login

/var/log/freeradius/radacct/127.0.0.1/details {
daily
rotate 1
copytruncate
notifempty
ifempty
missingok

postrotate
#!/bin/sh
LIMIT=90
timeaccess=`date +%Y-%m-%d`

tar -zcvpf /home/benze/logs/$timeaccess-details.tar.gz /var/log/freeradius/radacct/127.0.0.1/details.1
#cp /var/log/freeradius/radacct/127.0.0.1/details.1 /home/benze/logs/$timeaccess-details
find /home/benze/logs -maxdepth 1 -type f \( -ctime $LIMIT \) -print \-exec rm {} \; > /dev/null
endscript
}

touch /var/log/cron.log
/usr/sbin/logrotate -d /etc/logrotate.conf
/usr/sbin/logrotate -f /etc/logrotate.conf


apt-get install ntp
cp /etc/ntp.conf /etc/ntp.conf.bak
nano /etc/ntp.conf

restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery
filegen loopstats file loopstats type day enable
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen clockstats file clockstats type day enable
driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
server 203.185.69.60 dynamic
server time.navy.mi.th dynamic
server time.nist.gov dynamic
server 127.127.1.0 # local clock
fudge 127.127.1.0 stratum 10
restrict 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
restrict 127.0.0.1
restrict ::1

driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
broadcastdelay 0.008
keys /etc/ntp/keys

7 ธ.ค. 2553

Log rotate ตามพรบ. 90 วัน

ในเซิฟเวอร์ให้บริการต่างๆนั้น เมื่อมีการให้บริการใดๆ ก็จะมีการเก็บ ข้อมูลการใช้งานไว้ใน Log ไฟล์ ซึ่งหากมีการสะสมของ Logfile ไปเรื่อยๆ โดยไม่มีวิธีการบริหารจัดการที่ดี ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ ดิสก์เต็มจนเซิฟเวอร์หยุดให้บริการได้ ซอฟต์แวร์ให้บริการส่วนใหญ่ รวมไปถึงโพรเซสต่างๆ ในระบบปฏิบัติการ มักจะมีการบริหารจัดการ Log File ที่ดีอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด ที่ทำได้ดีอย่างนั้น ซึ่งบทความนี้จะขอแนะนำการใช้งาน logrotate ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีอยู่แล้วในระบบ Unix และ Linux ทั่วไป ที่จะช่วยย้าย log file เก่าๆ ไปยังไฟล์ใหม่ และทำการบีบอัดข้อมูลให้ และลบ log ที่เก่ามากๆทิ้งไปโดยอัตโนมัติ

การใช้งาน Log Rotate ทำได้โดยการเพิ่ม Config ไฟล์ที่ไดเรกทอรี

/etc/logrotate.d/

ซึ่งโปรแกรม logrotate จะเข้ามาอ่าน config file แล้วรันเป็นประจำทุกวัน
โดยใน Config file มีคำสั่งดังนี้ (ตัวอย่างการจัดการ log ของ my_program)

file : /etc/logrotate.d/my_program
/var/log/my_program.log { # ตำแหน่งของ log file
rotate 10 # สั่งให้ rotate 10 ครั้ง ก่อนลบไฟล์เก่าทิ้งไป
daily # สั่งให้มีการ rotate วันละ 1 ครั้ง
compress # สั่งให้มีการบีบอัดไฟล์ที่ถูก rotate ไปแล้ว
delaycompress # สั่งให้ชะลอการบีบอัดข้อมูลไป 1 ครั้ง ทำให้การ rotate ครั้งแรกเป็นการเปลี่ยนชื่อไฟล์เพียงอย่างเดียว และจะถูกบีบอัดในการ rotate ครั้งต่อไป
create 644 root root # เป็นคำสั่งในการกำหนด permission , user , group ของไฟล์ใหม่
postrotate # เป็นกำหนดให้มีการการรันคำสั่ง หลังจากที่มีการ rotate ไปแล้ว
kill -HUP `cat /var/run/my_program.pid` # เป็นคำสั่งที่สั่งให้รัน ในตัวอย่างนี้คือคำสั่ง reload process
endscript # เป็นการจบคำสั่งของ postrotate
}

คอนฟิกอื่นๆที่สำคัญของ logrotate มีดังนี้
weekly,monthly # เป็นการกำหนดให้มีการ rotate เป็นรายสัปดาห์และรายเดือน
mail <.address> # เป็นการสั่งให้ระบบส่ง log file ให้ผู้ดูแลระบบทางอีเมล์
prerotate/endscript # เป็นการกำหนดให้มีการรันคำสั่ง ห่อนที่จะมีการ rotate ซึ่งมีวิธีใช้แบบเดียวกับ postrotate/endscript

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถอ่าน config อื่นๆได้เพิ่มเติมได้โดยการรันคำสั่ง man logrotate

สร้าง squid logrotate เพื่อก็บ access.log แยกเป็นวันจำนวน 90 วัน เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
cd /home
mkdir log-squid


แก้ไข 2 จุด เพื่อแปลงวันที่และเวลาเป็นแบบที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย
nano /etc/squid/squid.conf


http://www.hadyaiinternet.com/index.php?topic=254.0

แก้ไข 2 จุด เพื่อแปลงวันที่และเวลาเป็นแบบที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย
nano /etc/logrotate.d/squid


/var/squid/logs/access.log {
daily
rotate 1
copytruncate
notifempty
ifempty
missingok

postrotate
#!/bin/sh
LIMIT=90
timeaccess=`date +%Y-%m-%d`
cp /var/squid/logs/access.log.1 /home/log-squid/$timeaccess-access.log
find /home/log-squid -maxdepth 1 -type f \( -ctime $LIMIT \) -print \-exec rm {} \; > /dev/null
endscript
}

สร้าง iptables logrotate เพื่อก็บ message.log แยกเป็นวันจำนวน 90 วัน เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

แก้ไข 2 จุด เพื่อแปลงวันที่และเวลาเป็นแบบที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย
nano /etc/logrotate.d/iptables


/var/log/message.log {
daily
rotate 1
copytruncate
notifempty
ifempty
missingok

postrotate
#!/bin/sh
LIMIT=90
timeaccess=`date +%Y-%m-%d`
cp /var/log/message.log.1 /home/log-squid/$timeaccess-message.log
find /home/log-squid -maxdepth 1 -type f \( -ctime $LIMIT \) -print \-exec rm {} \; > /dev/null
endscript
}

ทดสอบและดีบัก

/usr/sbin/logrotate -d /etc/logrotate.conf
/usr/sbin/logrotate -f /etc/logrotate.conf

ที่มา http://www.thaislack.com

2 ธ.ค. 2553

Free memory in Ubuntu 10.04

Server ผมใช้ แรม 2 GB เกือบหมด ทั้งที่ไม่ได้ทำงานอะไรมากมาย ผมได้ลองหาวิธีลดปริมาณการใช้แรม
ผมได้ใช้ความคำสั่งนี้

Show used memory
free

To clear cache memory every 59 minutes
crontab -e
*/59 * * * * echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches


http://www.dedyisn.net/2009/02/clear-cached-memory-in-ubuntu/