29 ต.ค. 2552

Iperf

iperf เครื่องมือที่ใช้วัด แบนวิดธ์ และวัด Quality of network link
ตัวอย่าง
ที่เครื่อง Server
#iperf -s 10.1.1.2 -p 5000

  • -s คือ ระบุเป็นเครื่อง server
  • 10.1.1.2 คือ ip ของ client
  • -p คือ หมายเลข port ที่ใช้ในการส่งข้อมูล

ที่เครื่อง Client
#iperf -c 10.1.1.1 -p 5000 -d -L 7000 -t 30

  • -c คือ ระบุเป็นเครื่อง client
  • 10.1.1.1 คือ ip ของ Server
  • -p คือ หมายเลข port ที่ใช้ส่งข้อมูล
  • -d คือ การวัดแบนวิดธ์รวมทั้งไปและกลับ ถ้าไม่ใส่ -d ก็จะวัดทิศทางเดียว
  • -L คือ ระบุที่ส่งข้อมูลกลับ
  • -t คือ เวลาที่ใช้ทดสอบ
  • -i คือ ระบุช่วงเวลาในการแสดงผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น